Macaristan'da Şirket Nasıl Kurulur
Nakliye portalı
Haber
17 Nisan 2021 - Cumartesi 21:36
 
Macaristan'da Şirket Nasıl Kurulur
Macaristan'da şirket nasıl kurulur, Macaristan'da yatırım yapmak, Macaristan'da şirket kurma prosedürleri, Macaristan ekonomik yapısı, Macaristan lojistik yatırımı, Macaristan'da şirket masrafları, Macaristan'da oturum ,izinleri, Macaristan'da şirket kurmak avantajı, Macaristan'da ne iş yapılır, Macaristan vergi oranları, Macaristan'da şirket kurmak avantajlı mı? Macaristan ekonomisinin geleceği, Macaristan şirket kurma bilgileri..
DÜNYA Haberi
Macaristan'da Şirket Nasıl Kurulur

 

Macaristan da Şirket Kurma Prosedürleri

 

Şirket Türleri

1988 tarihli “Macaristan Şirketler Yasası”, AB mevzuatına uyum sağlamak üzere önce 1997 yılında büyük ölçüde değiştirilmiş, ardından da söz konusu yasa da 2006 yılında kapsamlı bir değişikliğe gidilmiş ve bugünkü (Act IV of 2006 on Business Associations) halini almıştır. 2006 yılında yapılan güncellemede, Yasa büyük ölçüde AB üyesi ülkelerde geçerli mevzuatta ileparalel hale getirilmiştir. Yürürlükte bulunan Yasa’ya göre, Macaristan’da yerli veya yabancı uyruklu tüm gerçek ve tüzel kişilikler, herhangi bir ön izne gerek kalmadan Macaristan’da şirket kurma hakkına sahiptirler. Bu konudaki tek koşul, kurulacak şirketin merkezinin Macaristan olmasıdır.

 

Mevcut haliyle yasada 4 ana şirket türü tanımlanmaktadır. Bunlar;

 Limited Şirket (Limited Liability Company, Korlátolt Felelősségű Társaság – Kft.)

 Genel Ortaklık (Unlimited Partnership, Közkereseti Társaság- Kkt)

 Limitli Ortaklık (Limited Partnership, Betéti Társaság -Bt.)

 Anonim Şirket (Company Limited by Shares),

- Részvénytársaság – Rt., (Özel Sektöre ait)

- Zártkörűen Működő Részvénytársaság, “Zrt.” (Özel sektöre ait)

- Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, “Nyrt.” (Kamuya ait)

Temel olarak, söz konusu firma çeşitleri arasındaki farkı, üstlenilen mali sorumluluğun ölçüsü belirlemektedir. Macaristan’da iş yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiliğe sahip yabancılar, bu şirket türlerini, herhangi bir sınırlamaya maruz kalmadan, kurma veya kurulu bir şirkete ortak olma hakkına sahiptirler. Ancak, bankacılık gibi özel izin gerektiren alanlarda önceden bir izin alınması gerekiyorsa,şirketin kurulabilmesi için önce bu iznin alınması koşulu aranmaktadır. Ayrıca, Macar kanunlarına göre, bazı alanlarından ancak belirli şirket türleri faaliyet gösterebilir. Örnek vermek gerekirse, bankacılık yapabilmek için mutlaka Anonim Şirket (Nyrt veya Zrt) kurulması şartı aranmaktadır.

 

 Limited Şirket

Yukarıda sayılan şirket türleri arasında, küçük ve orta ölçekli yerli ve yabancı girişimcilerin en çok tercih ettikleri şirket türü, Macarca kısaltması Kft. olan ve Türkiye’deki limitet şirkete tekabül eden şirket türüdür. Bu şirket türü, göreli olarak az sayıda ortağın olduğu ve her bir ortağın şirketin faaliyetlerine aktif olarak katıldığı durumlarda daha çok tercih edilen bir şirket türü olup, ortaklar şirketin yükümlülüklerini şirketteki payları kadar paylaşmaktadırlar. Bu türden şirketler, tek kişi tarafından da kurulabilmekte olup, yasal olarak sermayesinin ise en az 3.000.000 forint olması gerekmektedir. Bu sermaye miktarının, nakdi veya ayni olarak ödenmesi mümkündür. Öte yandan, şirket tek ortaklı bir şirket olarak kurulması veya sermayenin tamamının ayni biçimde ödenecek olması durumlarında, şirket sermayesinin tamamının, şirketin kayıt ettirilmesi için yapılacak başvurudan önce ödenmesi koşulu aranmaktadır. Eğer şirketin birden fazla ortağı varsa ve şirketin sermayesinin hepsi ayni olarak ödenmeyecekse, bu durumda şirket sermayesinin 50’sinin (ya da sermayenin en az 250 bin forintlik kısmının) başvurudan önce açılacak banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Sermayenin geri kalan kısmı ise, tescilden sonra geçen 1 yıllık süre içinde ödenmek durumundadır. Şirketin en üst karar alma birimi, “ortaklar toplantısı” olup, bu toplantının en az yılda bir defa yapılması koşulu bulunmaktadır. Bu toplantıda karar alınabilmesi için ise, kuruluşsözleşmesinde aykırı bir madde yoksa şirket hisselerinin en az 51’ine sahip olan ortaklarıntoplantıda hazır bulunması gerekmektedir. Şirketin günlük işleri bu amaçla görevlendirilecek müdür tarafından yürütülebilmektedir. (Şirket Müdürü şirketin ortaklarından birisi deolabilir.) Ayrıca, bu tür şirketler, eğer sermayesi 50 milyon forintten fazla değilse veya istihdam ettiği işgücü sayısı 200’ü aşmıyorsa, “denetleme kurulu” belirlemek zorunda değildirler.

 

 Anonim Şirket

Bu şirket türü, yasada en fazla düzenleme getirilen şirket türü olup, Türkiye’deki anonimşirketlere benzemektedir. Bu şirket türü, göreli olarak sermayenin büyük ve çok sayıda ortağın olduğu durumlarda daha fazla tercih edilmektedir. Bununla birlikte, bu şirket türünün tek kişi tarafından kurulması da mümkündür. Bu tür şirketlerin genel kısaltması Bt. iken, şirketin hisselerinin tamamı veya bir kısmının halka arz edilen kamu şirketleri Nyrt. (Nyilvánosan Működő Részvénytársaság) olarak adlandırılmakta, özel şahısların tarafından kurulan ve hisseleri kamuya açık olmayan şirketler ise Zrt. (Zártkörűen Működő Részvénytársaság) olarak tanımlanmaktadır. Öte yandan, minimum sermaye miktarı, Nyrt. şeklindeki şirketlerde 20 milyon HUF (yaklaşık 65.000 ABD Doları), Zrt. türü şirketlerde ise 5 milyon HUF (yaklaşık 16.300 ABD Doları) olarak belirlenmiştir. Bu şirket türünde, normal, ayrıcalıklı, çalışanlar için vb. çeşitli şekillerde hisse türleri olabilmektedir. Her bir hisse, hisse sahibinin şirketteki hak ve sorumluluğunu temsil etmektedir. Şirketin en üst karar alma merci “hissedarlar toplantısı” olup, bu toplantıda şirket hakkında stratejik kararlar alınmaktadır. Ayrıca, bu tür şirketler, günlük işleri yürütmekle yetkili bir “yönetim kurulu” ile bir “denetleme kurulu” ve “murakıp” tayin etmek zorundadırlar. Son olarak, bu şirket türü, tüm diğer şirket türleri arasında hisse senedi çıkarma yetkisine sahip olan tek şirket türü olması açısından da farklılık göstermektedir.

 

 Genel Ortaklık

Bu şirket türünün kurulabilmesi için en az iki ortağın olması koşulu aranmakta olup, bu ortaklar şirketteki paylarına bakılmaksızın, sınırsız olarak şirketin borç ve yükümlülüklerinin tamamını üstlenmektedirler. Ayrıca, diğer şirket türlerinde kurulmuş olan şirketler de, bu tür şirketin ortağı olabilirler. Bu tür şirketlerde, ortakların şirketin faaliyetlerine aktif bir biçimde katılması ve yürütmesi koşulu aranmaktadır. Eğer şirketin istihdam ettiği işgücü sayısı 200’ü aşıyorsa bu durumda şirket tarafından bir “denetleme kurulu” atanması zorunluluğu bulunmaktadır.

 

 Limitli ortaklık

Bu şirket türünün kurulabilmesi için en az iki ortağın olması koşulu aranmakta olupü, ortaklarından birisinin sınırsız, diğerinin ise ortaklığı ile sınırlı yükümlülük ve sorumluluğu bulunmaktadır. Şirketi yönetme ve 3. taraflarla iş yapmaya sadece sınırsız sorumluluğa sahip olan ortak yetkilidir. Kar dağıtımı ise, ortakların hisselerine göre yapılmakta olup, tarafların karar vermesi durumunda bunda değişikliğe gidilebilmektedir. Ancak, herhangi bir ortağın kar dağıtımından tamamen çıkarılması mümkün değildir. Ayrıca, eğer şirketin istihdam ettiği işgücü sayısı 200’ü aşıyorsa bu durumda şirket tarafından bir“denetleme kurulu” atanması zorunluluğu bulunmaktadır.

 Diğer

Macaristan’da iş yapmak isteyen yabancı yatırımcıların kurabileceği iki ayrı ortaklık türü daha mevcuttur.

 

 Temsilcilik Ofisi:

Bunlardan ilki “Temsilcilik Ofisi” olup, bu yolla kurulan Ofis, ana firma adına Macaristan’da temel olarak ürünlerin pazarlanması konusunda çalışmalar yapabilmekte, bunların dışında faaliyetlerde bulunması mümkün olmaktadır. Bu tür ofisler, Macaristan’da yatırım yapmak isteyen ancak bu yatırımı yapmadan önce pazarın koşullarına ve ürünlerine karşı talebi görmek isteyen firmalar için ideal bir yöntem olmaktadır. Temsilcilikler kendi isimleri adına iş bağlantıları yapamadıklarından, gerek kurumlar gerek gelir vergisi ödemekle yükümlü olmadıkları gibi Muhasebe Kanunu’nun hükümlerine de uymak zorunda değillerdir.

 

 Şube Açma:

Macaristan’da yabancı firma için iş yapma tekniklerinden bir diğer ise, Macaristan’da bir “Şube-Büro“ açılmasıdır. Bu Şube, temsilcilik ofisinin aksine, ana firmanın temel iştigal alanına giren faaliyetleri yapma yetkisine sahip olmaktadır. Şubeler de yukarıda tanımlanan firma tipleri gibi Tescil Mahkemesi’ne, merkezi ve yerel vergi kurumlarına kaydettirilmelidir. Söz konusu şubelerde istihdam edilecek yabancı ve Macar çalışanlar ortak girişimin yabancı sahibi ile iş sözleşmesi yaparlar. Muhasebe tutma esasları Macar firmalarınınki ile aynıdır. Macaristan’da kayıtlı bir muhasebe şirketini bu konuda yetkilendirmelidirler. Söz konusu şubeler yıllık mali bildirimlerde bulunmalı ve vergi raporları hazırlamalıdırlar. Şubeler kurumlar vergisi ödemekle yükümlü olup, gelir vergisi ödemekle yükümlü değillerdir.

Tüm bu firma türleri arasında, sadece Limited (Kft.) ve Anonim Şirket (Nyrt. ve Zrt.) “tüzel kişiliğe” sahip olup, diğerlerinin tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Bununla birlikte, tüm şirket türlerinin kendi adlarına iş yapma ve yükümlülük alma konusunda yasal kapasitesi bulunmaktadır.

 

Macaristan’da Şirket Kurma Prosedürü

Macaristan’da firma kurmak için önce firma tipi seçilmeli, adı belirlenmeli ve seçilen ismin başka bir firma adına kayıtlı olup olmadığının Tescil Mahkemesi’nce kontrolünün yapılmasının ardından bir avukat tarafından “Şirket Kuruluş Belgesi (ŞKB)” hazırlanmalı ve  hazırlanacak bu belge bir avukat, yasal danışman veya bir noter tarafından tasdik edilmelidir.

 

Bu belge hazırlanırken, ilgili Yasa’da bulunan örnek formun kullanılması imkânı da bulunmaktadır.

Şirket Kuruluş Belgesinde;

Şirketin adı, merkezinin adresi, şirket ortaklarının isim, unvan, adres ve anne kızlık isimleri,şirketin faaliyet alanı, sermaye miktarı, şirketin yöneticilerinin isim, adres ve anne kızlık isimleri, ortakların payları, şirket adına imza yetkisine sahip kişilerin isim ve adresleri, eğer atanması gerekiyorsa denetleme kurulu ve murakıba ilişkin bilgiler, eğer belirli bir süre için kurulmuşsa şirketin süresi vb. bazı bilgileri içermesi gerekmektedir. Bu bilgiler, kamuya açık bilgiler olup, şirket ortaklarının, kamuya açık olmasını istemedikleri hususlara ilişkin ayrı bir belge imzalayıp, Macar makamlarına sunması beklenmektedir.

 

Çabuk ve sorunsuz bir tescil işlemi için şirketlerin aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir:

- Ana sözleşme veya şirketin kuruluşuna ilişkin belge (Memorandum of Association),

- Yabancı bir ortakla şirket teşkil edildiğine ilişkin sertifikanın aslı ile tasdik edilmiş

Macarca tercümesi (gerçek kişilerin pasaport numarası da talep edilmektedir).

- Şirketin bütün ortaklarının ve yöneticilerinin tasdik edilmiş listesi,

- İmza sirküleri (şirket adına imza atabilecek yetkililerin imzası),

Şirketin kuruluşu sırasında her bir kurucu tarafından yapılan sermaye veya benzeri katkıların miktarının belgelendirilmesi,

- Tescil ücretinin ödendiğine ilişkin belge

- Resmi Gazete ’de yayım bedelinin ödendiğine dair belge

- Prosedür gereği yapılan ödentilerin yapıldığına ilişkin belge

- Depozitonun yatırıldığına dair belge

- Tescil için başvuru

Yukarıda belirtilenler çerçevesinde yabancı dildeki bütün dokümanlar Macaristan’da tercüme ve tasdik edilmelidir.

Tescil Mahkemesi şirketlerin kuruluşuna ilişkin olarak kendilerine sunulan belgelerin Macar kanunlarına uygun olup olmadığını araştırmaktadır. Söz konusu Mahkeme, bu tetkiki müteakip, şirketin kaydını yazılı bir kararla teyit etmektedir Macar kanunlarına göre, Macaristan’da kurulan tüm şirketlerin “tescil” ettirilmesi, bunun için ise, ŞKB’nin imzalanmasından itibaren 30 gün içinde “Macaristan Tescil Mahkemesi’ne başvurulması gerekmektedir. 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren, bu başvurunun elektronik ortamda yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Buna ilişkin Macarca belgelere http://ceginformaciosszolgalat.kormany.hu/ adresinden ulaşılması mümkündür. Basitleştirilmiş elektronik başvuru olarak adlandırılan bu yöntem kullanıldığında hem başvuru maliyeti aşağıya çekilmekte hem de başvurunun onaylanması süresini 30 günden 7 güne indirebilmektedirler. Eğer kanun gereği, şirketin kuruluşu herhangi bir ön izin gerekiyorsa (banka kuruluşu vb.), bu durumda, bu belgenin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Başvuru yapıldığı andan itibaren, başvuru kabul ya da ret edilene kadar geçen sürede şirket faaliyetlerine başlayabilmektedir.

 

Eğer normal yollardan başvuru yapılmışsa, Tescil Mahkemesi, kendisine başvuru yapıldıktan sonra en geç 30 gün içinde bir karar vermek zorundadır. Eğer mahkeme bu süreler içinde olumlu ya da olumsuz bir karara varamazsa, bu durumda yukarıda belirtilen süreleri takip eden 9. gün sonunda firmanın otomatik olarak tescil edildiği kabul edilir. Temsilcilik ve Büroların da Mahkemeye kayıt olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Tescil Mahkemesine kayıt olan şirket aynı zamanda, yerel belediyelere, Devlet Vergi Ofisi, Merkezi İstatistik Ofisi ve Sosyal Güvenlik Otoritesi’ne de kayıt olmak zorundadır.

Şirket türlerine göre kayıt ücretleri ise şöyledir;

Şirket Türlerine Göre Kayıt Ücretleri

Şirket Türleri

Kayıt Ücretleri*

(Forint, HUF)

Kamuya ait Anonim şirketler (Nyrt) 600,000

Özel sektöre ait Anonim şirketler(Zrt) 100,000

Tüzel kişiliğe sahip diğer şirketler (Kft.) 100,000

Tüzel kişiliği olmayan şirketler (Kkt. Ve Bt.) 50,000

Yabancı bir şirketin Bürosu 50,000

Temsilcilik Ofisi 50,000

(*)1 Euro: yaklaşık 320 Forint

Macaristan’da kurulacak bazı tür şirketler için “minimum sermaye gerekliliği” aranmakta

olup, bu limit, Limited Şirketler (Kft.) için 3 milyon forint, Kamuya Açık Anonim Şirketler

(Nyrt) için 20 milyon forint, Özel Anonim Şirketler (Zrt.) için ise 5 milyon forinttir. Diğer

şirket türleri için ise böyle bir minimum sermaye limiti bulunmamaktadır.

Şirketler İçin Minimum Sermaye Gerekliliği

Şirket Türleri

Minumum

Sermaye (Forint,

HUF)

Kamuya ait Anonim şirketler (Nyrt) 20,000,000

Özel sektöre ait Anonim şirketler (Zrt) 5,000,000

Tüzel kişiliğe sahip diğer şirketler (Kft.) 3,000,000

Tüzel kişiliği olmayan şirketler (Kkt. ve

Bt.) Gerekli değil

Yabancı bir şirketin Bürosu

Temsilcilik Ofisi

Ayrıca, Eylül 2007 tarihinde yapılan son değişiklikle, bu sermayenin tamamı “nakdi” veya

“ayni” olabilmektedir. Nakdi sermaye 30’dan az olmamalıdır. Tescil Mahkemesi, ibraz

edilen bütün dokümanları aldığını yazılı olarak beyan eder. Yeni şirketin sosyal sigorta

numarası, vergi numarası ve istatistik numarası da Mahkeme’deki diğer bir Bölüm tarafından

verilmektedir. (KaynaK:Ticaret Bakanlığı)

Kaynak: Editör:
Etiketler: Macaristan'da, Şirket, Nasıl, Kurulur, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı