Tarihten Önceki Devirler ve Özellikleri
Nakliye portalı
Haber
27 Haziran 2021 - Pazar 13:10
 
Tarihten Önceki Devirler ve Özellikleri
Dünyanın nasıl oluştuğu veya nasıl yaratıldığı hep merak konusu olmuştur bu yüzden insanlar hep araştırmışlar ve buldukları nesnelere göre bir tahmin yürütmeye çalışmışlardır. Tarihi daha iyi anlamak için bölümlere ayırmışlar ve sınıflandırmışlardır. Tarih öncesi devir nedir, özellikler nelerdir, ilk hangi maden kullanılmıştır, hangi devirde hangi nesleri yapmışlardır...
KÜTÜPHANE Haberi
Tarihten Önceki Devirler ve Özellikleri

 

TARİHTEN ÖNCEKİ DEVİRLER

İnsanların yazının bulunmasından önce kullandıkları araç ve gereçlerin nev’ine göre, TARİHTEN ÖNCEKİ devirler, «TAŞ DEVRİ ve «MADEN DEVRİ” diye iki kısma ayrılır. 

 

Taş Devri: 

İnsanların Taş devrinde kullandıkları araçların uzun ve yorucu çalışmalarla yavaş yavaş geliştiğini kolayca tahmin edebiliriz. İnsanlar ilk sıralarda yeryüzünde buldukları «Kaba Taşları kullandılar. Daha sonraları, bu taşları «yonttular» daha elverişli araçlar yaptılar. 

Bazı bilginler, Taş Devrini, bu devir eserlerinin bulunduğu yerle re göre birçok kültür bölümlerine ayırırlar. (PREŞELLIEN, SELLEEN, AŞOL LEEN, MUSTARIEN. ORUNYASİEN, SOLOTREEN, MAGDALENIEN vb.) 

Diğer birçok bilginler ise, fazla teferruattan kaçınarak, taş devrini, «ESKİ TAŞ DEVRİ, ORTA TAŞ DEVRİ» ve «YENI TAŞ DEVRİ» diye üçe bölerler. Bazıları da bu devirleri, o zaman dünyada bol miktarda bulunan hayvanların isimlerine göre adlandırırlar. (SU AYGIRI DEVRİ, MAMUT DEVRİ ve REN GEYİĞİ DEVRI.) 

 

 

a) Eski Taş (paleolitik) Devri: 

insanlık hayatının, «Yontma Taş Devrin de denilen bu zamanı, çok uzun sürdü. (Ta. M.Ö. 600 bin - 10 bin) İnsan öncüleri, dünyada, bu devirde yaşadılar. Zamanla, bu insanlarda maddi ve manevi gelişme oldu. 

Eski Taş Devri insanları bize nazaran, çok kaba ve vahşi görünüşlü idiler. Zamanımız Folklorunda yer alan, «GUL YABANİ» Ve «DEVLER» bazı tarihçilere göre, bu insan öncüleri idi. 

Eski Taş Devrinin sonlarına doğru dünyada hakiki insanlar görüldü. (M'O. 100.000 - 10.000). Bu insanlar, medeniyette, kendilerinden önceki in sanların ilerisinde idiler. 

Bu devirde, buzulların geniş alanlara dağılması dolayısıyla iklimde büyük değişmeler oldu. Fakat insanlar, çoğunlukla şiddetli soğuklardan kendilerini korumasını bildi. 

Eski Taş Devri insanları, ilk sıralarda «Kaba Taşları» kullandılar Sonraları taşların çıkıntılarını sökmek veya daha sert bir taşla vurmak sure tiyle, düzelterek «el baltaları yaptılar.

 

Eski Taş Devrinin sonlarına doğru, medeniyet alanında, epeyce ilerle. me oldu. Çakmak taşından kesici ve delici araçlar, kemikten iğne ve mızrak uçları, süs eşyaları yaptılar. Kadınlar tarafından hazırlanan deriden elbiseler giydiler. Bu devirde yapılan ve kullanılan kemik iğneler, Romalı'ların yaptığı madeni iğnelerden daha zarifti. 

Bu devirde insanlar bir başkanın idaresinde topluca, av partileri ya parlardı. Hayvanların özel durumundan ve araziden faydalanır veya kendilerini maskeliyerek av hayvanlarına yaklaştıkları olurdu. 

Bu avlanmalarda kullanılan kemikten yapılmış işaret düdükleri vardı. Sihir yapmak veya kurban kesmek suretiyle daha fazla ve daha emin av yapılacağına inanırlardı. 

Bu devir insanları, artist idiler. Mağara duvarlarına ve kayalara resimler yaptılar, zamanla, hayvan resmi çizmekte, maharet kazandılar. Hayvan resimlerini, daha ziyade, yandan görünüşe göre yaparlardı. Kadın heykelcikleri yapmakta da usta idiler. Bu heykeller, çoğunlukla, şişman ve çıkın ti yerleri fazla şişkin olarak yapılırdı. 

«Özetle, eski taş devri insanı, büyük iklim değişmeleri görmüştür. Birçok hayvanların yok olduklarını ve yerlerine yenilerinin geldiğine şahit olmuştur. Ormanların ortadan kalktığını, onların yerine sürekli olarak löss ile örtülen soğuk ya da ratıp steplerin geçtiğini görmüştür. Bütün bu güç lüklere rağmen insan, madde ve mana dünyasında ilerlemiştir. Aletlerin birbirini takibeden teknikleri, güzel sanatların doğuşu da bunu gösterir. Başka bir önemli olay da Aletlerin şekillerindeki evrenselliktir. İKİ YÜZLÜ EL BALTASI endüstrisi Afrika, Avrupa, Güney Asya ve Anadolu'ya yayılmıştır.» (KANSU). 

 

 

b) Orta Taş Devri (Mezolitik): 

Orta Taş Devri, bir geçit zamanı olarak kabul edilir. (M.Ö. 10.000. 5000). Bu devrede, Orta Asya'da ve dünyanın birçok yerlerinde buzullar çekildi. İklim sıcaklaştı ve güzelleşti. İnsanların, hayvanların ve bitkilerin yaşama alanı çok genişledi. O zaman dünyanın iklimi, zamanımızdakinden daha sıcaktı. Bitkilerin ve hayvanların cins ve miktarı da, bu devirde daha fazla çoğaldı. 

Orta Taş Devrinde, sıcaklığın fazlalaşması dolayısıyla, ılıman iklim kuzey bölgelere kaydı. Asya ve Afrika'nın içleri çöllești. Fakat büyük ormanlar dağların yüksek yamaçlarına kadar yayıldı. Bu ormanlarda çok çeşitli ağaç bulunmakla beraber, meşe hakim durumda idi. Dünyanın birçok yerlerini kaplayan ormanlar, aynı zamanda çok sıklaştığından, buralarda av yapmak zorlaştı. Bundan dolayı av tekniğinde ve araçlarda tekâmül görüldü. Daha ziyade kuşları avlamaya mahsus silahlar ile balık ağı ve olta yapıldı. 

İlk tekne ve basit kürekler bu devirde bulundu ve kullanıldı. 

Eski Taş Devrinin önemli hayvanlarından olan Mamutlar, artık dünya da görülmez oldu. Ren Geyiği ise kuzey ülkelere çekildi.

Bu zamana kadar yiyeceklerini kafa taslarında, kaplumbağa kabukların da ve kabaklar içinde saklayan insanlar, daha büyük kaplar yapmak ihtiyacını duydular. Kilden kaplar yapmaya başladılar. Köpeği ehlileştirerek ondan faydalandılar. 

Bu devirde, dünyada birçok iklim değişmeleri oldu. Bunun sonucu olarak, ekonomik şartlar da değişti. İnsanlar, daha elverişli yerlere göçmek zorunda kaldı. Türk Tarihinde gördüğümüz Büyük Göçler, böylece başlamış oldu. 

 

c) Yeni Taş Devri (Neolitik): 

«Cilalı Taş Devri» de denilen, bu devir, tahminen M.Ö. 5000 - 3000 yılları arasında sürdü. 

Yeni Taş Devrinde, insanların yaşayışlarında ve araçlarda büyük değişmeler oldu. İnsanlar, mağaralardan çıkarak, çadırlarda, kulübelerde ve ya su üzerlerinde yapmış oldukları evlerde barınmaya başladı. Su üstün de yapılan evlerin vahşi hayvanlardan korunma bakımından faydası oldu ğu gibi, sıhhî yönden de büyük önemi vardı. 

Bu devirde, köyler dahi kuruldu. Evlerin etrafına çitler yapıldı. Köylerin kenarına da hendekler kazılma suretiyle savunma kolaylaştırıldı. Bu devrin insanları, sularını kolayca ve emniyetle sağlamak için kuyular kazdilar, çeşmeler yaptılar. 

Cilâlı Taş Devrinde insanlar, düşüncelerini daha iyi bir şekilde tasvire başladılar. Resim tekniğinde ve heykelcilikte gelişmeler oldu. Geniş çapta sanatla uğraşıldı. Çömlekçilik» ilerledi. Çömlekler, çömlekçi çarkında yapılmaya ve üzerleri daha ziyade helezoni olmak üzere, birçok süslerle süslenmeye başlandı. 

1. Bu devirde araçlar, daha bol ve daha iyi yapılır oldu. Saplı balatalar, 

yaylar, mızraklar ve oklar kullanıldı. Saban (çift) yapıldı. 

Kadınlar, bilezikler, gerdanlıklar ve Ren geyiği boynuzundan veya midye kabuğundan birçok süsler yaptılar. Bu devirde, yapılan araçların cilâlanmasına, özellikle önem verildi. 

Yeni Taş Devri insanı daha ziyade, ÇİFTÇİ ve ÇOBAN idi. Fakat avcılık tamamen bırakılmış değildi. Erkekler avlanırken, kadınlar, çoğunlukla, bitki kökü ve taneleri toplarlar veya ekin ekerlerdi. İplik bükme ve dokumada da, oldukça maharet kazanmışlardı.. 

Cilâlı Taş Devri denince, akla daha ziyade insanların yerleşik hayata geçtikleri gelmelidir. Yerleşik hayat sayesinde insanlar, daha emin ve da ha rahat yaşama imkânı buldu. Nüfus arttı ve yer yer topluluklar kuruldu. İnsanlar arasında ilk iş bölümü, bu devirde doğmaya başladı. Daha ev vel ehlileştirilmiş olan köpeğin yanında, başka hayvanlar da ehlileştirildi. Sığırın sabana koşulması, insan gücünün, başka sahalarda kullanılmasını mümkün kıldı. 

Yeni Tas Devri insanları, ticaret de yapmaya başladılar. Fakat ekonominin ağırlık noktası, ziraat (tarım) idi. Yetiştirilen mahsul kemik saplı ve çakmak taşından yapılmış araçlarla biçildi. Buğday ve arpayı öğütmeye mahsus değirmen taşları vardı. Bu devir insanları, arpa ve buğdayı ekip biçmekle beraber, çavdar ve yulafı bilmiyorlardı. 

Cilâlı Taş Devri insanları, deri elbiselerin yanında, keten ve yün kumaşlardan elbiseler de yapmaya başladılar. Fakat kenevirin bilindiğine da ir şimdiye kadar, bir kalıntı bulunmadı. Bu devir erkekleri, de kadınlar gibi boyanırlardı. 1 Neolitik devirde, zamanla tarım ve çobanlık ilerledi. Ticaret hayatında da gelişmeler oldu. Bunların sonucu olarak insanlar arasında farklar belir meye başladı. İnsanların içinde bulundukları iklim ve bitki topluluğu, onların karakteri üzerinde etki yaptı. Yaşayış ve dinsel inançlarda farklar mey dana geldi. Bu devir insanları, çoğunlukla, dişi bir Tanrıya tapıyorlardı. 

Yeni Taş Devri insanları yayı bildiklerine göre, telli sazı da kullandıkları ve çömlekler üzerine deri gererek, davul ve dümbelek yaptıkları tahmin olunmaktadır. 

Bu devirde, anıtlar da yapılmaya başlandı. Bunların en önemlileri MENHIR ve DOLMEN idi. 

MENHIR, iri uzun taşların, bir sıra halinde veya daire biçiminde dikilmesinden meydana geliyordu. O devir insanlarının MENHIR'leri niçin yaptığı ve amaçlarının ne olduğu bilinmemektedir. 

DOLMEN, dikdörtgen şeklinde dikilen taşların üzerine yassı bir taş kapatılarak yapılırdı. Bunların üzerine, çoğunlukla, toprak yığılırdı. Bunlar, belki de birer mezardı. 

Dolmenler, ilim adamlarınca, ilk defa Kelt memleketlerinde (Fransa'. da) görülüp tetkik edildiğinden bunlara «Kelt Anıtları» adı verildi. Fakat sonradan, bu anıtların dünyanın birçok yerlerinde olduğu anlaşıldı. 

 

 

Maden Devri: 

İnsanlar, yeni taş devrinin sonlarında bazı madenleri bulup kullandılar. Fakat daha ziyade taş araçlar kullanmakta devam ettiler. 

Maden devri, bu kullanılan madenlerin cinsine göre üçe ayrılır :

 a) Bakır Devri, b) Tunç Devri, c) Demir Devri. 

Madenin bulunmasından yazının icadına kadar geçen insanlık devrine ENEOLİTİK veya Kalkolitik DEVİR denir. 

Maden devrinin 1000 yıl sürdüğünü söyleyenler varsa da, gerek bu devir ve gerekse tarih öncesi diğer devirler için kesin bir süre kabul etmek doğru değildir. Zaten, tarih Öncesi devirlerinin başlaması ve süresi, dünyanın çeşitli yerlerinde başka başkadır. 

Maden Devri, bu kullanılan madenlerin cinsine göre üçe ayrılır. Bununla beraber hunlardan hangisinin daha evvel ve ne kadar kullanıldıkları belli değildir ilk defa tabiatta saf halde bulunan, altının kullanıldığı tahmin edilmektedir.

 

Bakır da dünyada saf halde bulunabilir. Onun soğuk iken de islenmesi, şekil verilmesi mümkün olduğundan, ilk kullanılan madenlerden birisinin de bakır olduğu söylenebilir. 

İnsanlar, bakır sert taşlarla dövmek suretiyle bunlara şekil vermişlerdir. Daha sonraları, belki de bir tesadüf neticesi, bakırın filizlerinden de elde edilmesi öğrenilmiştir. 

Bakır, bazen kalay filizi ile birlikte bulunur. İnsanlar, bunları eritmek suretiyle çok sert bir karışım olan Tunç u elde ettiler. Tunç, bakıra nazaran çok sert ve kullanmaya elverişli olmakla beraber, işlenmesi güçtü. 

Bu devir insanları, daha sonra, demir madenini de bulup işlettiler. Asil medeniyet demir üzerinde kuruldu. Demirin bulunduğu sıralarda veya bir müddet sonra insanlar yazıyı da buldular. Böylece tarih devri başlamış oldu. (Süleyman Duygu-Genel Tarih)(foto:BBC)

Kaynak: Editör:
Etiketler: Tarihten, Önceki, Devirler, ve, Özellikleri,
Yorumlar
Haber Yazılımı